fbpx

Szukaj produktów w Offdistrict

Regulamin sprzedaży

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sprzedawcą jest spółka DNM Global Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Mikołaja Reja 88/1A, 50-343 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000743157, posiadającą numer NIP 7010843465 oraz REGON 381045881, posługująca się kontaktowym adresem mailowym: [email protected].

 2. Przez zwroty użyte w niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery należy rozumieć:
  1) OFFDISTRICT: podmiot, o którym mowa w pkt. 1 Regulaminu, sprzedający na rzecz Użytkownika towary lub usługi,

  2) Regulamin: niniejszy Regulamin oraz wszelkie dokumenty stanowiące jego integralną część, regulujący zasady dokonywania zakupów od OFFDISTRICT za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  3) Klient: osoba nabywająca towary lub usługi od OFFDISTRICT

  4) Sklep Internetowy: serwis internetowy umożliwiający dokonywanie zakupu towarów i usług związanych ze sprzedażą odzieży przez OFFDISTRICT lub inne podmioty, dostępny pod adresem domenowym:

  https://offdistrict.com

  oraz infrastruktura informatyczna obsługująca Sklep Internetowy.

ROZDZIAŁ II. ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG OFFDISTRICT

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień na towary lub usługi OFFDISTRICT oferowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, dostarczania zamówionych towarów Klientowi lub realizacji usług, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów lub ceny zakupu usług, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 1. Klient może składać zamówienia na towary lub usługi OFFDISTRICT po uprzednim utworzeniu Konta w Sklepie Internetowym, bądź bez utworzenia takiego Konta.

 2. Informacje o towarach i usługach dostępnych w asortymencie OFFDISTRICT stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. OFFDISTRICT zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów i usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 3. OFFDISTRICT zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. OFFDISTRICT nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Klient winien zgłaszać OFFDISTRICT pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub na piśmie na adres OFFDISTRICT: ul. Mikołaja Reja 88/1A, 50-343 Wrocław. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, na adres wskazany przez Klienta.

 4. OFFDISTRICT nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń.

 5. Niezbędnym dla nabywania towarów i usług OFFDISTRICT za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

 6. Klient może zostać pozbawiony możliwości nabywania towarów i usług OFFDISTRICT, w tym jego Konto w Sklepie Internetowym może zostać na trwałe usunięte, w przypadku dopuszczenia się przez Klienta działań mogących, choćby potencjalnie, utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego.

ROZDZIAŁ III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu złożenia zamówienia należy:
  1) wybrać towar lub usługę będące przedmiotem zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz” lub innego równoważnego,

  2) o ile opcja taka jest dostępna, wybrać sposób dostawy towaru,

  3) wpisać lub potwierdzić dane odbiorcy zamówienia, adres na który ma nastąpić dostawa towaru lub w którym mają być realizowane usługi,

  4) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie” albo „Kupuję i płacę” albo inny równoważny.

 1. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu zamówienia lub przypisany do Konta Klienta w Sklepie Internetowym, wysłane zostanie przez OFFDISTRICT potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 2. Klient realizuje płatność za zamówienie bezpośrednio po złożeniu zamówienia oraz otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w formie elektronicznej, za pośrednictwem funkcjonalności płatności elektronicznych udostępnionych przez OFFDISTRICT.

 3. W przypadku wystąpienia braku zamówionego towaru lub usługi albo gdy zamówiony towar lub usługa są chwilowo niedostępne, OFFDISTRICT poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę towaru lub usługi na podobne o zbliżonych właściwościach i cenie), zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący towar lub usługę.

ROZDZIAŁ IV. TOWARY I USŁUGI

PODROZDZIAŁ IV.1. STANDARDOWE TOWARY I USŁUGI

 1. Przedmiotem sprzedaży OFFDISTRICT realizowanej za pośrednictwem sklepu OFFDISTRICT są towary i usługi, w szczególności odzież. Do sprzedaży towarów i usług zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego podrozdziału.

 2. Dostawa towarów jest realizowana na terenie Polski, a gdy wynika to z zamieszczonego w Sklepie Internetowym zaproszenia do zawarcia umowy także poza terytorium Polski.

 3. Koszty dostawy określone są w Sklepie Internetowym w opisie produktu lub usługi lub są w inny sposób prezentowane jednoznacznie i czytelnie podczas składania przez Klienta zamówienia. Możliwe jest stosowanie kodów rabatowych wprowadzanych w trakcie procesu sprzedażowego, a udostępnionych Klientom przez OFFDISTRICT lub inne uprawnione podmioty.

 4. Towar dostarczany jest pod adres Klienta wskazany przy składaniu zamówienia. Klient może żądać od OFFDISTRICT dostarczenia przesyłki pod inny adres, tylko po uprzednim tego uzgodnieniu.

 5. Dostawcą nabywanych przez Klienta Towarów jest podmiot zewnętrzny. OFFDISTRICT nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia przesyłki, ani sposób jej dostarczenia, zaś zobowiązuje się jedynie przyjmować uwagi Klientów co do sposobu dostarczenia przesyłki i w miarę możliwości przekazywać je podmiotowi realizującemu dostawę.

 1. OFFDISTRICT zobowiązany jest do przygotowania towaru do wysyłki oraz przekazania go podmiotowi realizującemu dostawę w terminie trzech dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i otrzymania płatności.

 2. OFFDISTRICT nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.

 3. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje potwierdzenie sprzedaży.

 4. OFFDISTRICT zobowiązane jest do dostarczenia towarów bez wad. OFFDISTRICT ponosi odpowiedzialność za wady towarów zgodnie z regulacją tej odpowiedzialności zawartą w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561–5563 KC (lub przepisami, które zastąpią tę regulację).

 5. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym. 

 6. W przypadku sprzedaży usług, sposób realizacji usługi oraz termin jej realizacji będą zgodne ze wskazanymi w zamieszczonym w Sklepie Internetowym zaproszeniu do zawarcia umowy. Postanowienia 15-21 stosuje się odpowiednio.

 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na określone usługi, z uwagi na ich charakter, może powodować konieczność zaakceptowania przed złożeniem zamówienia szczegółowych zasad realizacji usługi.

ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE, PRAWO ODSTĄPIENIA I ZWROT TOWARU

 1. Klient ma obowiązek zapoznać się dostarczonym towarem przed potwierdzeniem jego odbioru. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie OFFDISTRICT telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected].

 2. Reklamacje dotyczące towarów lub usług zakupionych od OFFDISTRICT Klient winien zgłaszać OFFDISTRICT pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na adres: ul. OFF DISTRICT/ DNM GLOBAL GROUP, ul. Rzemieślnicza 35, Hala G, ul.9, box 26, 95-030 Rzgów. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, na adres wskazany przez Klienta.

 3. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży towaru lub usługi bez podania przyczyny, realizowane poprzez złożenie OFFDISTRICT stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed jego upływem. W takim przypadku, z zastrzeżeniem pkt. 27 Regulaminu, zwrot uiszczonej ceny następuje w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia przez OFFDISTRICT. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot opłaty następuje przelewem na rachunek bankowy, z którego konsument dokonał zapłaty ceny. Wzór oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu. Odstąpienie od umowy przez konsumenta nie rodzi po jego stronie kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 29 i 30 Regulaminu.

 4. W przypadku realizacji prawa odstąpienia Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy OFFDISTRICT potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy, a rzeczy zwróconej.

 5. Klient ponosi wszystkie koszty bezpośrednio powiązane ze zwrotem towaru w związku z odstąpieniem od umowy. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do usług w zakresie kosztów poniesionych przez OFFDISTRICT w związku z przygotowaniem do świadczenia usług.

 6. Konsument przyjmuje do wiadomości, że posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z Umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy Klientem a OFFDISTRICT powinna być kierowana na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.

 2. Dane osobowe Klientów są zbierane, gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Polityką Prywatności OFFDISTRICT akceptowaną przez Klienta.

 3. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Regulaminu, pozostaje bez wpływu na jego pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy. OFFDISTRICT zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, tylko w takim zakresie i tylko wówczas, gdy wymagać tego będzie obowiązujące prawo lub gdy potrzeba taka zajdzie w związku ze zmianą obowiązującego prawa, a także każdorazowo za zgodą Klienta.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy). Produkty powinny zostać zapakowane bezpiecznie i odesłane pod adres:

OFF DISTRICT
ul. Rzemieślnicza 35,
Hala G, ul.9, box 26,
95-030 Rzgów.

[email protected]
tel. dla kuriera 888 462 727

 

Zwrot kwoty następuje w tej samej formie w jakiej Klient dokonał płatności za zakup.

 

Ja ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy obejmującej (nazwa produktów oraz ilość):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy ………………………………  

– Przyczyna zwrotu ………………………………………………………………………….  

– Numer zamówienia ………………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………….

– Adres ………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

-Data ………………………………